یکی از تخصص های شرکت فوراور، شناخت آلوئه ورا و استفاده آن در محصوالت خود است. در واقع ما خود را به عنوان متخصصان آلوئه ورا می شناسیم. ما مفتخریم که بزرگترین تولید کننده آلوئه ورا و محصوالت بر پایه آلوئه ورا در جهان هستیم. از آنجا که ما عاشق آلوئه ورا هستیم، ما 50 میلیون گیاه آلوئه ورا را با اندکی تفاوت پروش داده و تولید می کنیم.بر خالف رقبای ما که از تجهیزات بزرگ استفاده می کنند، آلوئه ورای تولید شده در شرکت ما به صورت دستی کاشته و برداشت شده و در عرض چند ساعت ژل گیاهی درون آن استخراج می شود و طی این فرآیند، خالص ترین و تازه ترین آلوئه ورای موجود در طبیعت را برای شما به ارمغان می آورد. محصوالت ما که همگی بر پایه آلوئه ورا هستند، اولین محصولی است که مهر تایید شورای علمی بین المللی برای خلوص و محتوا را دریافت کرده است. این تنها چند دلیل است که ما خود را شرکت آلوئه ورا می نامیم!